Sabine Verhulst

Erehoogleraar Italiaanse literatuur aan de Universiteit Gent en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en

Kunsten en van de Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds. Haar onderzoek richt zich heden op de relaties tussen de Vijftigers en het

naoorlogse Italië. Vitaliano Brancati, una fantasia diabolica (Carocci, Roma 2016) is haar recentste boek.